Apel Jerzego Zięby do Pana Jarosława Kaczyńskiego

Spread the love

W obecnych czasach środowiska farmakologiczne zarabiają ogromne kwoty pieniędzy na lekach, czy są one zawsze skuteczne? Niestety nie. Dlatego medycyna niekonwencjonalna jest tą, która staje się popularna.

To, co przedstawia w swoim apelu Pan Jerzy Zięba, jest alternatywą dla osób lekoopornych oraz tych, na których nie działają leki ogólnodostępne a szukają oni innych sposobów leczenia, dla niektórych leczenie innymi metodami jest jedynym ratunkiem. Więc ów apel jest bardzo słusznym działaniem, a nawet jedynym w przypadku braku innych alternatyw. Polecam gorąco o zapoznanie się z całym materiałem filmowym.

Fragment ustawy:

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 1997 r., Nr 28, poz.152, ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 po ust. 3 dodaje się ust 4 w brzmieniu: „ust 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o medycynie komplementarnej należy przez to rozumieć: wszystkie metody terapeutyczne w szczególności: tradycyjną medycynę chińską, ziołolecznictwo, medycynę ortomolekularną, akupunkturę, medycynę antropozoficzną, chiropraktykę, klawiterapię, hirudoterapię, terapię neuralną, apiterapię”. UWAGA Zwrot: „…w szczególności: tradycyjną medycynę chińską, ziołolecznictwo, medycynę ortomolekularną, akupunkturę, medycynę antropozoficzną, chiropraktykę, klawiterapię, hirudoterapię, terapię neuralną, apiterapię…” nie oznacza ZAMKNIĘTEJ LISTY możliwych do wykorzystania przez lekarzy terapii. Użyte na początku słowa: „w szczególności” wskazują na OTWARTY charakter tej listy. 2) po art. 4. dodaje się art. 4a w brzmieniu: „art. 4a. Do dostępnych lekarzowi metod i środków zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zalicza się także metody i środki z zakresu medycyny komplementarnej, określone w art. 3 ust. 4.” UWAGA Zakresem tym jest to, co lekarz uzna za stosowne. Lekarz nie ma tutaj żadnego ograniczenia. Może wybrać taką terapię, jaką chce. 3) w art. 32 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Lekarz może zastosować leczenie z wykorzystaniem metod medycyny komplementarnej po wyrażeniu zgody przez pacjenta”. 4) w art. 38 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta z wykorzystaniem metod medycyny komplementarnej, jeżeli nie są one zgodne z oczekiwanym skutkiem terapeutycznym albo jeżeli według jego wiedzy medycznej sugerowana przez pacjenta terapia będzie szkodzić jego zdrowiu albo kiedy lekarz nie posiada odpowiedniej wiedzy do zastosowania sugerowanej przez pacjenta terapii.”

USTAWA

Facebook Pana Jerzego Zięby 

Strona Pana Jerzego Zięby

Komentarze